ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning)

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ERP คืออะไร.....?

Avatar
Mr.Tanagrid Udomphol

ERP คืออะไร.....? ดีอย่างไรเมื่อเทียบกับโปรแกรมเฉพาะทาง

Avatar
Discard
1 Answer
0
Avatar
Mr.Tanagrid Udomphol
Best Answer

ระบบ ERP คือระบบสารสนเทศเพื่อการบรูณาการข้อมูล และกระบวนการทำงานภายในองค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีการทำงานร่วมกัน และไม่ทำงานซ้ำซ้อน พร้อมสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ที่มา: https://www.etda.or.th/content/1830.html

1 Comment
Avatar
Discard
Avatar
Mr.Tanagrid Udomphol
-

Clip นี้ก็ดูเข้าใจง่ายดีครับ

https://youtu.be/6qys-562kp4